Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

 • 1

Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ”, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków klubu.

 

 • 2
 1. Terenem działania Klubu jest miasto Wrocław.
 2. Siedzibą Klubu jest III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu.

 

 • 3

Klub jest w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej, stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji o zarejestrowaniu.

 • 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

 

 

 • 5

Klub używa pieczęci, flagi, godła, barw, znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującym przepisami.

 

ROZDZIAŁ 2. Cele klubu i środki działania.

 

 • 6

Celem Klubu jest:

1)      planowanie i organizowane życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

2)      angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

3)      uczestniczenie w imprezach sportowych,

4)      organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5)      organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

6)      organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7)      organizowanie uczniom szkolenia na Młodzieżowego Sędziego Sportowego (MSS) oraz Młodzieżowego Organizatora Sportu (MOS),

8)      kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,

9)      powstrzymanie zjawisk dewiacji pojawiających się wokół sportu (przemoc, doping).

 

 • 7
 1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego, Rad± Szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
 2. W celu realizacji zadań statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą i może zatrudniać pracowników.
 3. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Klubu i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.
 • 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

ROZDZIAŁ 3. Członkowie, ich prawa  i obowiązki

 

 • 9

Członków Klubu dzieli się na:

1)      zwyczajnych,

2)      wspierających.

 

 • 10
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni w wieku 16 -18 lat mogą być członkami Klubu; korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, lecz w składzie Zarz±du Klubu nie mogą stanowić większości.

 

 • 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)      uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernymi i czynnym prawem wyborczym do

władz Klubu,

2)  zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3)  zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu,

4)  uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

5)  korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

6)  korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

 • 12

Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc w realizacji zadań Klubu.

 

 • 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1)      uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków

Klubu,

2)   zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3)   korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,

4)   uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

 

 • 14

Do obowiązków członków klubu należy:

1)  branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2)  przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3)  godne reprezentowanie barw Klubu,

4)  płacenie regularnie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

 • 15
 1. Członkostwo w klubie ustaje poprzez:

1)  dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2)  śmierć członka,

3)  rozwiązanie się Klubu.

 1. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu i ma miejsce w przypadku:

1)  naruszenia postanowień statutu,

2)  nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 4 miesięcy,

3)  działania na szkodę Klubu,

4)  zalegania z płatnością składek przez okres 3 miesięcy i nie uregulowania ich mimo wezwania.

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

ROZDZIAŁ 4. Władze klubu i ich organizacja

 

 • 16
 1. Władzami Klubu są:

1)  Walne Zebranie Członków Klubu,

2)   Zarząd,

3)   Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

 • 17
 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzę Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1)   z własnej inicjatywy,

2)   na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)   na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków Klubu powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później jak 14 dni przed tym terminem.
 3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Klubu rozszerzony.

 

 • 18
 1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1)   uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2)   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarz±du i Komisji Rewizyjnej,

3)   uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu,

4)   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem przypadków określonych w § 23,

5)   ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

6)      rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

Członków Klubu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz klubu,

7)   rozpatrywanie odwołań od uchwał w przypadkach przewidzianych Statutem,

8)   podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Klubu.

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

 • 19
 1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 7 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność 1/2 liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza.

 

 • 20

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1)   kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

2)   reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

4)   uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5)   powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

6)   przyjmowanie i skreślanie członków,

7)   zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)   składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnych zebraniach Członków Klubu.

 

 

 • 21
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 5. 5. Zasada zwoływania posiedzeń komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
 6. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Komisji.

 

 • 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)   przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Statutowej i finansowej Klubu,

2)      wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3)      składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu członków Klubu oraz stawiane wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu  Zarządowi,

4)      składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5)      występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,

6)      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania majątkiem,

7)      kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

8)      składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja stwierdzi, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.

 

 • 23

W przypadku powstania wakatu w trakcie trwania kadencji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ 5. Wyróżnienia i kary

 

 • 24
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są nagrody i wyróżnienia.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

 • 25
 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu –  Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

1)   upomnienia,

2)   nagany,

3)   zawieszenia w prawach członkach na okres do 12 miesięcy,

4)    skreślenia z listy członków.

 1. Od uchwały Zarz±du o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

 • 26
 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

1)   składek członkowskich,

2)   dotacji budżetowych na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej,

3)   darowizn, zapisów, spadków od osób prawnych i fizycznych,

4)   własnej działalności gospodarczej,

5)   dochodu z majątku Klubu,

6)   innych źródeł.

 • 27

Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i Sekretarza lub dwóch upoważnionych przez Zarząd Członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ 6. Zmiana Statutu, rozwiązanie się Klubu.

 • 28

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 

 • 29
 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

Print Friendly, PDF & Email