Regulamin Rozgrywek Szkolnych Igrzysk Sportowych

 1. W rozgrywkach prowadzonych przez UKS „Znicz” w ramach SIS mają prawo startować: – młodzież LO Nr III – absolwenci szkoły (w szczególnych wypadkach) – nauczyciele.
 2. W rozgrywkach zespołowych klasa może wystawić do rozgrywek w danej dyscyplinie dowolną ilość zespołów (z rezerwowymi), jednakże zawodnicy w określonej dyscyplinie mogę występować wyłącznie w jednym zespole.W zawodach indywidualnych klasa może wystawić dowolną ilość uczestników, chyba że ze względu na określone wcześniej uwarunkowania (np. ograniczona ilość miejsc w autokarze przy wyjeździe na narty) nauczyciele wychowania fizycznego mogą dokonać selekcji.
 3. W zespołach klasowych w rozgrywkach  może brać udział wychowawca lub jego zastępca, w przypadku gdy nie reprezentuje swojej klasy wychowawczej.
 4. W przypadku gdy klasa nie wystawia do danej dyscypliny zespołu, wówczas 2-3 osoby tej klasy lub reprezentant szkoły mogą wpisać się na „listę transferową”, z możliwością gry w innej klasie. O przydziale do zespołu którejś z klas decydują nauczyciele wychowania fizycznego. Będą to przede wszystkim klasy mniej liczne, z małą ilością reprezentantów danej dyscypliny.
 5. Reprezentanci szkoły w danej dyscyplinie zobowiązani są do udziału w SIS. Mogą  być usunięci z reprezentacji, gdy nie uczestniczą w rozgrywkach szkolnych (w przypadku małej ilości treningów specjalistycznych lub ich braku). Reprezentant powinien identyfikować się z klasą grając w jej składzie, pomagając w osiągnięciu jak najlepszego wyniku, pokazując się na forum szkoły.
 6. Dwie klasy mogą połączyć się, wystawiając do rozgrywek wspólną drużynę w przypadku gdy w danych klasach nie ma reprezentantów szkoły lub gdy z obu klas jest ich max 1-2 – dotyczy piłki siatkowej i ręcznej.
 7. Każda klasa uczestnicząca w rozgrywkach zobowiązana jest mieć przynajmniej dwóch MOS i MSS (ilość uzależniona jest od liczebności klasy i ilości wystawianych zespołów), którzy będą organizować i sędziować zawody innym klasom. Uprawnienia MOS i MSS zdobywane są na szkoleniu organizowanym raz w roku.
 8. W przypadku kiedy klasa nie posiada MOS lub MSS, nauczyciele wf w danej klasie zobowiązani są do przeszkolenia w innym trybie, określonej liczby osób do sędziowania wybranych dyscyplin.
 9. Klasa występująca w rozgrywkach ma obowiązek posiadania koszulek jednakowego koloru, pod rygorem niedopuszczenia zawodnika/ów do gry. Na polecenie sędziego meczu lub nauczyciela, osoba z koszulką innego koloru w określonym czasie zobowiązana jest uzupełnić strój.
 10. Na polecenie MOS lub sędziów zespoły biorące udział w zawodach zobowiązane są pomóc w przygotowaniu boiska, sali do gry, a w szczególności do: – założenia siatki w sali lub siatki na bramki na boisku w prawidłowy sposób, ściągnięcie ich po sko9ńczonych rozgrywkach (każdy zespół jedną siatkę) – zabezpieczenia sprzętu używanego do gry przed kradzieżą osób trzecich, zwrot do gabinetu wychowania fizycznego takiej ilości sprzętu jaka została klasie (osobom) przekazana. Odpowiedzialny za to jest kapitan lub osoba, której sprzęt powierzono – odstawienie, odniesienie sprzętu używanego do rozgrywek na swoje miejsce lub miejsce wskazane przez organizatora lub nauczyciela miejsce.
 11. Zespół (zawodnik/cy), który nie stawi się w wyznaczonym terminarzem czy też powiadomieniem czasie do rozgrywek, przegrywa mecz walkowerem.
 12. Zespół (zawodnik), który odda dwa mecze (lub turnieje) walkowerem w danej dyscyplinie, zostaje wycofany do końca cyklu rozgrywek.
 13. Zespół, który na rozgrywki przychodzi niekompletny (każda dyscyplina określa minimalną liczbę zawodników, którzy mogą przystąpić do rozgrywek) lub zostaje w trakcie gry zdekompletowany przegrywa mecz walkowerem. Zawodnicy klas (klasy) zobowiązani jednak są do rozegrania meczów towarzyskich, w czasie przeznaczonym do rozegrania zawodów.
 14. Uczniowie nieobecni na  zajęciach wf, nie mają prawa gry  w meczach SIS rozgrywanych w tym dniu. Mogą oni dostać zezwolenie na udział w meczach, tylko na podstawie usprawiedliwień w związku z odbytymi w tym dniu badaniami, komisją lekarską, zwolnieniem z lekcji przez dyrekcję itp. Zwolnienia i usprawiedliwienia muszą być dostarczone przed zawodami (zwolnienia, usprawiedliwienia rodziców nie są przyjmowane).
 15. Mecze, zawody wyznaczane są przynajmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozegrania (przeprowadzenia). W wyjątkowych, sporadycznych wypadkach mogą być wyznaczone dzień wcześniej, jednakże będzie to uzgadniane z zainteresowanymi.
 16. Przełożenie meczu może odbyć się dwa dni przed planowanym terminem rozegrania tylko z bardzo ważnych przyczyn. O ważności przyczyn decyduje nauczyciel wychowania fizycznego. W przypadku gdy w wyznaczonym terminie klasa (zawodnicy) mają inną, wcześniej awizowaną ogólnoszkolną imprezę, zajęcia zorganizowane zawody mogą być przełożone z urzędu na inny termin.
 17. Wszelkie przejawy zachowań niesportowych, brutalnej, niebezpiecznej dla przeciwnika gry, obrażania i atakowania sędziego zawodów (poza sankcjami wynikającymi z przepisów każdej z dyscyplin), zawodnik (zawodnicy) po przeanalizowaniu sytuacji przez nauczycieli wychowania fizycznego, może być zawieszony, zdyskwalifikowany w prawach zawodnika na określony czas. Karę ustalają nauczyciele wychowania fizycznego, odwołanie może nastąpić do prezesa UKS „Znicz”.
 18. Nauczyciele wychowania fizycznego mogą przerwać mecz, zawody w przypadku braku reakcji ze strony prowadzących zawody sędziów na niewłaściwe zachowanie się zawodników i ukarać ich właściwą do przewinienia karą.
 19. Uchylających się od sędziowania MSS i MOS będą odsuwani od udziału w grze zespołu swojej klasy w dyscyplinie określonej przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 20. Zespoły za zdobycie I miejsca w rozgrywkach otrzymują dyplomy, a w grach pojedynczych (dyscyplinach indywidualnych) i podwójnych zawodnicy otrzymują dyplomy za miejsca I – III. Dyplomy wręczany są na apelu sportowym lub na zakończenie roku szkolnego.
 21. Uczestnictwo w każdych zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz sędziowanie wliczane są do współzawodnictw LO Nr III: – „Najwszechstronniejsz sportsmenka i sportowiec szkoły” – „Najbardziej usportowiona klasa LO Nr III” – „Kryształowy gwizdek” dla sędziego z największą ilością punktów za sędziowanie.
 22. Regulamin obliczania punktów w SIS, zawodach międzyszkolnych i sędziowaniu stanowi osobną pozycję.

Print Friendly, PDF & Email